ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Tất cả thông tin đều được bảo mật BẢO MẬT.

Opening Hours

Monday
8.00am - 7.00pm
Lunch: 1.00pm - 2.00pm
2 h. 28 min.
to closing
Tuesday
8.00am - 10.00am
Lunch: 1.00pm - 2.00pm
17 h. 28 min.
to closing
Wednesday
1.00pm - 7.00pm
Lunch: 1.00pm - 2.00pm
2 h. 28 min.
to closing
Thursday
8.00am - 7.00pm
Lunch: 1.00pm - 2.00pm
2 h. 28 min.
to closing
Friday
8.00am - 7.00pm
Lunch: 1.00pm - 2.00pm
2 h. 28 min.
to closing
Saturday
8.00am - 7.00pm
Lunch: 1.00pm - 2.00pm
2 h. 28 min.
to closing
Sunday
Output
On this day we rest
2 h. 28 min.
to closing

Color Skin

Nav Mode